Hướng dẫn cách uốn tóc cây xương và ống gai đẹp nhất

Cách chia tóc :

– Đường ngôi giữa mái 5/5
– Đường ngôi 1 bên mái 3/7 hoặc 4/6
Mái chia lam 2 phần :
– 1 từ đỉnh đầu xuống chân mày
– Phần 2 từ đỉnh đầu xuống mang tai
Chia tóc phần sau :
– Tóc phần sau chia làm 3 tầng
– Từ đỉnh đầu xuống mang tai phần 1
– Từ mang tai xuống cuối rái tai phần 2
– Từ rái tai xuống ót là phần 3
Chia tóc uốn phần sau :
– Khi cho tóc uốn phần sau đều chia 5 hàng theo chiều dọc.
– Khi uốn tóc chia thành hàng.
– Dùng đuôi lược lấy từng phần tóc 1
– Miếng nilong đặt ở phía dưới tóc
– Dùng cây chấm thấm chấm đều từ chân tóc ngọn tóc.
– Gấp 2 đầu uốn đặt ở dưới tóc, sau đó cuốn từ từ lên kéo dây thun qua bên kia của cây xương.

THỰC HÀNH CUỐN ỐNG GAI

Mái Hắt :
– lấy đường ngôi cho ngai
– Lấy tóc từ vần tráng qua đường ngôi
– Ngón tay trỏ để dưới tóc, ngọn tóc cốn vào tai trỏ
– Lúp vào chân, lấy kẹp tăm kẹp vào chân tóc
– Máy hất tả 4 hoặc 5 pẻn
Mái bay :
– Tả mái hất trước
– Tới phần mái bay
– Tất cả tả bay về sau
Tóc ngang :
– Tóc ngang phần 1 và 2 cuộn ống gai lớn cuộn xuống
– Phần 3 cuộn gai trung, cuộn xuống
– Mái hất tả pẻn
TÓC TÉM THƯỜNG
– Tóc tém phần 1 và 2 cuộn ống gai trung
– Phần 3 cuộn ống gai nhỏ, tất cả cuộn xuống
– Mái hất tả pẻn
TÓC NHẬT
– Tóc nhật cuộn ống gai trung
– Phần 2 cuộn ngược lên
– Phần 3 cuộn ống gai nhỏ , cuộn xuống
TÓC BUNG
– Tóc bung phần 1 cuộn ống gai trung, cuộn xuống
– Phần 2 cuộn ống gai trung cuộn ngược lên
– Phần 3 cuộn ống gai nhỏ cuộn xuống
TÓC LỌN
– Tóc bung phần 1 cuộn ống gai trung cuộn xuống
– Phần 2 và 3 cuộn ống gai trung cuộn ống đứng, cuộn về vành tai
– Mái hất tả pẻn
Tóc ngang , tóc Sì ton cuộn ống gai giống nhau
Tóc nhật, xì ton nhật – uốn cây xương lớn, thời gian 30 phút .
+ Tóc sư tử, tém sư tử – uốn cây xương lớn, thời gian 30 phút.
+ Mái hấp, mái bay – uốn cây xương lớn, thời gian 20 phút.

Các loại tóc xù:
+ Xù xe uốn cây xương lớn, vào thuốc số 1 để độ 45 phút chấm thêm 1 lần nước thuốc cho vào máy sấy 1 lần, để độ 15 phút lấy ra.
+ Xù gảy để đỗ tiếng, ( chấm 3 lần nước thuốc, cho vào máy sấy 3 lần)
+ Xù đủa để độ 45 phút chấm thêm 4 lần nước thuốc, mổi lần chấm cho vào máy sấy 1 lần, khi tóc quăn lấy tóc ra để độ 10 phút rồi gỡ tóc ra.